මගේ Trading Profits Compound වෙන්නේ කොහොමද?

අපිට සාමාන්‍ය Compound Returns Calculator එකක් භාවිතයෙන් Trading Profits Compound වන ආකාරය පිළිබඳව නිවැරදි අදහසක් ගන්නට බැහැ.

ආරම්භක Trading Capital එකට අදාළව මුල් අවස්ථාවේදී එක Trade එකක ප්‍රමාණය (Lot Size) එක තීරණය වුවත් පසුව ඔබට Profits ලැබී Equity එක වර්ධනය වන විට වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් Trade වීමට පටන් ගැනේ. ඒ නිසා ඔබට හැකි උපරිම අවදානමට ලක් කළ හැකි ප්‍රාග්ධනයක් යෙදවීමෙන් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැක.

ඒ වගේම ඔබේ ගිණුමේ Equity එක වර්ධනය වන විට ඔබට Profits ලැබෙන වේගයත් වර්ධනය වේ. එනිසා බලාපොරොත්තු වූ කාලයට වඩා ඉක්මනින් ඔබේ ඉලක්ක වෙත ලඟා විය හැකි වේවි.

In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *