ඔබේ අවදානම කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද?

BankerQuotes වලදී අපේ අවදානම අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන්. උදාහරණයකට $10,000 ආරම්භක ප්‍රග්ධනයකින් Automated Trading පටන් ගන්න කෙනෙක්, මාස කීපයක් තමන්ගේ Account එක වර්ධනය වන්නට ඉඩ හැරියොත් සැලකිය යුතු Account Balance එකකට යා හැකියි.

ඔබ යෙදවූ මුදලට වඩා දෙගුණයකට වැඩි Account Balance එකක් එකතු වූ ගමන් ඔබට පුළුවන් ඔබ මුලින් යෙදවූ ප්‍රාග්ධනය Withdraw කරන්න. $10,000 ක් Withdraw කළ පසුවත් ඒ ගිණුමේ $10,000 ක් තිබෙනවා. දැන් ඔබ BankerQuotes වලින් Risk Free. දැන් ඒ $10,000 ක Profit එකට වර්ධනය වෙන්නට දෙන්න. දැන් තවදුරටත් ඔබට BankerQuotes තුල කිසිම අවදානමක් නැහැ.

මේ විදිහේ Exit Strategy එකක් ඔබට තිබිය යුතු යැයි අපි විස්වාස කරනවා.

In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *