ඔබේ “Risk Capital එක” කියන්නේ හරියටම මොකටද?

අපි BankerQuotes වගේ අන්තර්ජාලය හරහා නිරත වන්නට පුළුවන් ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන අවස්ථා වලට හැමවිටමට යොදවන්නේ අපට අවදානමට ලක් කරන්න පුළුවන් මුදලෙන් යම් කොටසක් විතරයි. මොකද අපිට ලාභ ලැබීමට වගේම අපි යොදවපු සම්පූර්ණ මුදලම හෝ ඉන් කොටසක් හෝ අහිමි වි යාමේ ඉඩකුත් අනිවාර්යයෙන් ම තියෙනවා.

ඔබේ ප්‍රාග්ධනය (Capital එක) ගැන ඔබට අවදානම ගන්නට බැරි නම් කිසිම විටෙක ඒ මුදල් කිසිම ආකාරයක මුල්‍ය වෙළඳපොළක ගනුදෙනු සඳහා යොදා ගන්නට එපා. උදා.

  • බැංකුවකින්, Finance සමාගමකින් ණයට ගත්ත මුදල්
  • යාළුවෙක්ගෙන්, පවුලේ සාමාජිකයෙක්ගෙන් ඉල්ලා ගත් මුදල්
  • දරුවෙන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු, විවාහයන් සඳහා ඉතුරු කර ඇති මුදල්
  • හදිසි අවශ්‍යතාවයකට, පවුලේ කෙනකුට රෝගාබාධයක් ඇති වුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති මුදල්.

ඉහත සඳහන් කළ උදාහරණ වලින් ඔබට Risk Capital එක පිලිබඳ අදහසක් ගන්නට හැකි වෙන්නට ඇති. ඒ වගේම ඔබට සැලකිය යුතු Risk Capital එකක් දැනට නැති වුණත් BankerQuotes ව්‍යාපාර අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගතහොත් කෙටි කාලයක් තුල සැලකිය යුතු Risk Capital එකක් නිර්මාණය කරගැනීමට හැකියාව ඇත.

In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *