අපේ Trading Results.

“BankerQuotes අපි පටන් ගන්න දවස් වල Online Review එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම අපි $1000 ක් BankerQuotes High Frequency Trading System දාලා test කරලා බැලුවා. දවස් කීපයක් යනකොට results හොඳ නිසාත් ඇත්තටම market එකේ trade කරන genuine වැඩක් නිසාත් මේ වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් දෙන්නට තීරණය කලා. 2023 ජූලි 06 වෙනිදා $10,008 ක් යොදවලා අපි වැඩේට ඇත ගැහුවා. මේ තියෙන්නේ අපේ Trading Results”

BQ.Team – අපි

Key Stats:

Start Date:06th July 2023
Starting Capital:$10,008 USDT

BankerQuotes Automated Trading Journey

අපේ BankerQuotes Automated Trading Results හැම මාසයක්ම අවසානයේදී මේ පිටුවේ Update කරන්න අදහස් කරනවා. මේ පිටුව bookmark එකක් දාගන්න, favourites වලට add කරගන්න. හැම මාසෙකම අපේ Results කොහොමද කියලා එතකොට ඔබටත් බලාගන්නට පුළුවන්. BankerQuotes සම්බන්ධයෙන් එතකොට ඔබට බොහොම ප්‍රායෝගික අද්දැකීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන් නේ.

July 2023

අපි පටන් ගත්තේ ජූලි මාසේ 06 වෙනිදා. ජූලි 5 වෙනිදා Market එකේ බොහොම හොඳ දවසක්. සෑහෙන්න හොඳ Results තිබුණා. හැබැයි අපිට එදා දවස මඟ හැරුණා. එක හොඳ දවසක් මඟ හැරෙනවා කියන්නේ මාසේ සමස්ත ප්‍රතිලාභයට ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් පටන් ගන්න තරමට හොඳයි.

2023 July මාසේ අපේ Net Return එක $632.24 (6.32%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Total Deposits: $10,008.00
Gross Profit: $1466.83
Broker Commission: $286.72
Fund Management Fee: $547.87
Net Profit: $632.24
Total Equity: $10,640.24

ජූලි මාසේ අවසානයේදී අපේ Capital එක $10,640.24 කට වර්ධනය වෙලා තිබුණා.

August 2023

2023 August මාසේ අපේ Net Return එක $681.09 (6.40%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $1872.86
Broker Commission: $426.24
Fund Management Fee: $765.53
Net Profit: $681.09
Total Equity:$11,321.33

අගෝස්තු මාසේ අවසානයේදී අපේ Capital එක $11,321.33 කට වර්ධනය වෙලා තිබුණා. ඊළඟට සැප්තැම්බර් මාසේ කොහොමද බලමු.

September 2023

2023 Sept මාසේ අපේ Net Return එක $1,707.44 (15.08%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $4,212.77
Broker Commission: $1,079.76
Fund Management Fee: $1,425.57
Net Profit: $1,707.44
Total Equity:$13,028.77

සැප්තැම්බර් මාසේ අවසානයේදී අපේ Capital එක $13,028.77 ක් වුණා. අපිට ලැබුණ ශුද්ධ ලාභය $1,707.44 යි. මේ පහුගිය මාස වල 6.36% විතර තිබුණු average එක දැන් 9.20% කට විතර වැඩි වෙලා. ඊළඟට ඔක්තෝබර් මාසේ.

October 2023

2023 Oct මාසේ අපේ Net Return එක $1,432.47 (10.99%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $4,772.28
Broker Commission: $1,918.72
Fund Management Fee: $1,421.09
Net Profit: $1,432.47
Total Equity:$14,461.24

ඔක්තෝබර් මාසේ අවසානයේදී අපේ Capital එක $14,461.24 යි. අපි පටන් ගත්ත වැඩේ බොහොම සාර්ථකව ඉදිරියට යනවා.

November 2023

2023 Nov මාසේ අපේ Net Return එක $1,860.20 (12.86%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $5,576.35
Broker Commission: $2,132.32
Fund Management Fee: $1,583.83
Net Profit: $1,860.20
Total Equity:$16,321.44

December 2023

2023 Dec මාසේ අපේ Net Return එක $902.14 (05.53%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $3830.78
Broker Commission: $1,456.80
Fund Management Fee: $1,471.84
Net Profit: $902.14
Total Equity:$17,223.58

January 2024

2024 ජනවාරි මාසේ අපේ Net Return එක $1,213.24 (7.04%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $2,967.88
Broker Commission: $881.20
Fund Management Fee: $873.44
Net Profit: $1,213.24
Total Equity:$18,436.82

February 2024

2024 පෙබරවාරි මාසේ අපේ Net Return එක $1,707.69 (09.26%) යි.

_ BQ.Team – අපි

Gross Profit: $3,787.84
Broker Commission: $534.40
Fund Management Fee: $1,545.75
Net Profit: $1,707.69
Total Equity:$20,144.51

2024 පෙබරවාරි මාසේ 29 වෙනිදා වෙනකොට අපේ Capital එක $20,144 යි. මේ විදිහට අපි ඉදිරියටත් අපේ ප්‍රතිලාභ Update කරන්නම්. එතකොට ඔබට වඩාත් පැහැදිලි අදහසක් ගන්නට හැකි වේවි.

BankerQuotes එකේ තියෙන සුවිශේෂීම දේ තමයි අපිට ඕනෙම වෙලාවක අපේ Trading Capital එක සහ ප්‍රතිලාභ withdraw කරන්නට පුළුවන් හැකියාව. අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක මේ $20,144.51 withdraw කරන්න පුළුවන්.

ඒ වගේම ඔබේ ප්‍රතිලාභ Compound වෙනවා. ඔබ දන්නවා අපි පටන් ගත්තේ $10008 කින්. දැන් අපේ Account එකේ Capital එක $20,144 යි. අපිට මේ මාස 8 ක කාලයට 101.28% ක Compounded Return එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාසෙකට 12.66% ක ප්‍රතිලාභයක්.

මේ වගේ Earn කරන්න ඔබටත් පුළුවන්. අදම පටන් ගන්න.

ජයවේවා!

BQ.Team – අපි